Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Lukket Postsmolt

Grunntanken er å flytte 70 til 100 grams smolt fra landanlegg over i lukkede merder i sjø. Der skal de få spise, vokse og tilvenne seg sjøvann i skjermede omgivelser de første månedene, inntil de blir mellom 500 gram, til halvannet kilo. Sterke og robuste skal de så overføres til livet i åpne merder. Og det er i siste påvekstfase i åpne merder den store gevinsten skal hentes: Raskere vekst og redusert svinn.

Det handler ikke om å flytte hele produksjonen av laks inn i lukkede produksjonsenheter. 80-90 % av påveksten skal fortsatt skje i åpne merder. Visjonen er imidlertid å redusere produksjonstiden i åpne merder med opptil 50 prosent. Fra dagens 16-20 måneder ned til 8-10 måneder.

 

HVORFOR LUKKET POSTSMOLT

 • Kan tilpasses lokalitetsforhold, miljøkrav, produksjonsstrategi og kapasitet.
 • Gir tilnærmet full kontroll på vannkvalitet i merden, og bedre merdmiljø og vekstvilkår for laksen enn ved bruk av tradisjonelle «åpne merder».
 • Beskytter laks i merden mot lus, parasitter og smitte fra omgivelsene. Reduserer interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks.
 • Reduserer slamutslipp og belastning på lokaliteter.
 • Er enkle, robuste og sikre i drift.
 • Gir oppdretter trygghet gjennom full oversikt på driftsstatus og alarmering ved avvik.
 • Er kostnadsmessig forsvarlig med tanke på både investerings- og driftskostnader, og ikke bidra til økning i totale produksjonskostnader for laks.

VÅR LØSNING

Lukket postsmoltmerd er dimensjonert for produksjon av 250.000 postsmolt opptil 1 kg. Systemet består av følgende hoveddeler:

 • En spesialsydd duk festes til flytekrage og danner et lukket produksjonsvolum.
 • Fire til seks uavhengige sjøvannsinntak.
 • Løsning for diffusjon/omblanding av sjøvann og uttak av avløpsvann/slam i produksjonsvolumet.
 • Automatisk O2-regulering i produksjonsvolum.
 • Sensorikkpakke for måling av vannkvalitet.
 • Kontroll og styringssystem for hele merdsystemet med alarmering ved avvik.

 

 

 

 

 Tilbake
Tilbake


Tilbake til toppen